ទំព័រ​ដើម​ / Concerts / Hidden Angel, 21 septembre 2012 27