ទំព័រ​ដើម​ / Concerts / Drunk Scraper Head, 15 février 2013 14